Donations – Rhoddion

Donate securely to Urban Circle with PayPal or card. We really appreciate your support!

Cyfrannwch yn ddiogel i Urban Circle gyda PayPal neu gerdyn. Rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth yn fawr!

Opportunities for young people- Cyfleoedd i bobl ifanc

All of the Urban Circle Projects are rapidly becoming a beacon of hope for hundreds of young people. We provide them with an opportunity to develop and showcase their talents for the mutual benefit of local communities, whilst having fun in a creative and innovative environment.

It also directly impacts on reducing social exclusion, anti-social behaviour and increasing civic pride all through the application of youth work principles. At Urban Circle Productions, there is something for everyone; whatever their ability and level.

Mae pob un o’r Prosiectau Cylch Trefol yn prysur ddod yn ffagl gobaith i gannoedd o bobl ifanc. Rydyn ni’n rhoi cyfle iddyn nhw ddatblygu ac arddangos eu doniau er budd cymunedau lleol, wrth gael hwyl mewn amgylchedd creadigol ac arloesol.

Mae hefyd yn effeithio’n uniongyrchol ar leihau allgáu cymdeithasol, ymddygiad gwrthgymdeithasol a chynyddu balchder dinesig i gyd trwy gymhwyso egwyddorion gwaith ieuenctid. Yn Urban Circle Productions, mae rhywbeth at ddant pawb; beth bynnag fo’u gallu a’u lefel.

Urban Circle Newport young people