Our Community

Play It Loud Studio is a very well equipped and professional recording studio based in here in Newport. They are also music management company based in Wales but work internationally.So having worked with internationally touring artists and bands as well as releasing award winning music. We work with this agency to support in our multiple music projects.

Stiwdio recordio broffesiynol gyda chyfarpar da iawn yw Play It Loud Studio, wedi’i leoli yma yng Nghasnewydd. Maent hefyd yn gwmni rheoli cerddoriaeth yng Nghymru ond yn gweithio’n rhyngwladol. Ar ôl gweithio gydag artistiaid a bandiau teithiol rhyngwladol ynghyd â rhyddhau cerddoriaeth arobryn. Rydym yn gweithio gyda’r asiantaeth hon i gefnogi yn ein prosiectau cerdd lluosog.

Founded by creative entrepreneur Gareth Leaman in 2014, Social Soundwaves is an award winning community based music organisation that predominantly facilitates young people with Creative Music/Media Workshops, Traineeships and Mentor Support. Social Soundwaves have been a cornerstone of the music education projects.

Wedi’i sefydlu gan yr entrepreneur creadigol Gareth Leaman yn 2014, mae Social Soundwaves yn sefydliad cerdd arobryn yn y gymuned sy’n hwyluso pobl ifanc yn bennaf gyda Gweithdai Cerddoriaeth Greadigol / Cyfryngau, Hyfforddeiaethau a Chefnogaeth Mentoriaid. Mae Social Soundwaves wedi bod yn gonglfaen i’r prosiectau addysg gerddoriaeth.

Holbrook Studio is a boutique creative marketing and photography studio. Lead by media professionals in visual communication. With over 20 collective years of experience in various sized projects and working with third sector, public sector as well as private sector clients. We utilise spaces as well as experience and knowledge from here to develop our media projects.

Stiwdio marchnata a ffotograffiaeth greadigol bwtîc yw Holbrook Studio. Arwain gan weithwyr proffesiynol y cyfryngau ym maes cyfathrebu gweledol. Gyda dros 20 mlynedd o brofiad ar y cyd mewn prosiectau amrywiol eu maint a gweithio gyda chleientiaid y trydydd sector, y sector cyhoeddus yn ogystal â’r sector preifat. Rydym yn defnyddio lleoedd yn ogystal â phrofiad a gwybodaeth oddi yma i ddatblygu ein prosiectau cyfryngau.

Green Room Events offer end to end live events services. This includes staging, lighting, infrastructure and logistics. The team here can offer scalable solutions throughout Wales and West England. As a Newport based company that believe in personable service that is exemplary and professional at all times. They believe in the Urban Circle methods of training and development.

Mae Green Room Events yn cynnig gwasanaethau digwyddiadau byw o’r dechrau i’r diwedd. Mae hyn yn cynnwys llwyfannu, goleuo, isadeiledd a logisteg. Gall y tîm yma gynnig atebion graddadwy ledled Cymru a Gorllewin Lloegr. Fel cwmni wedi’i leoli yng Nghasnewydd sy’n credu mewn gwasanaeth personol sy’n rhagorol ac yn broffesiynol bob amser. Maent yn credu yn y dulliau Cylch Trefol o hyfforddi a datblygu.