Projects – Prosiectau

Past Projects:

Halloween Lockdown 2020

Every year we at Urban Circle Newport hosts a Halloween-themed music event that is of interest to an age range between 11yrs-17yr olds… However, with new lockdown procedures in place and the current climate we are all working in, like with many things, Youth Workers were required to transition onto a digital platform that enabled them to still be able to engage with their target audience.

Urban Circle Newport (UCN) and G-Expressions (GX) worked in partnership with Gwent Police with funding by the OPCC fund- to repurpose what would have been allocated budgets for the largest Halloween event in Newport and instead host a virtual Halloween Celebration as a chance for young people to win themselves some big-scale prizes, and to bring some joy into this fire break lockdown.  

The week saw, 5 days of interactive and engaging challenges across social media platforms- where each day £100 worth of gift cards were given away, (plus an additional amount for the first to register!) From creating, dancing, expressing, communicating- these challenges aimed to give young people a positive focus; a chance to have fun safely, and the opportunity to be rewarded for their efforts in a way that would bring huge benefit to many during these tough times

Read more: HERE.

Bob blwyddyn rydyn ni yn Urban Circle Casnewydd yn cynnal digwyddiad cerdd ar thema Calan Gaeaf sydd o ddiddordeb i ystod oedran rhwng pobl ifanc 11 oed a 17 oed … Fodd bynnag, gyda gweithdrefnau cloi newydd ar waith a’r hinsawdd bresennol rydyn ni i gyd yn gweithio ynddi, fel gyda llawer o bethau , Roedd yn ofynnol i Weithwyr Ieuenctid drosglwyddo i blatfform digidol a oedd yn eu galluogi i allu ymgysylltu â’u cynulleidfa darged o hyd.

Gweithiodd Urban Circle Casnewydd (UCN) a G-Expressions (GX) mewn partneriaeth â Heddlu Gwent gyda chyllid gan gronfa OPCC – i ailgyflenwi’r hyn a fyddai wedi cael ei ddyrannu cyllidebau ar gyfer y digwyddiad Calan Gaeaf mwyaf yng Nghasnewydd ac yn lle hynny cynnal Dathliad Calan Gaeaf rhithwir fel a cyfle i bobl ifanc ennill gwobrau ar raddfa fawr i’w hunain, a dod â rhywfaint o lawenydd i’r cyfnod cau tân hwn.

Gwelodd yr wythnos, 5 diwrnod o heriau rhyngweithiol ac atyniadol ar draws llwyfannau cyfryngau cymdeithasol – lle rhoddwyd cardiau rhodd gwerth £ 100 bob dydd, (ynghyd â swm ychwanegol i’r cyntaf ei gofrestru!) O greu, dawnsio, mynegi, cyfathrebu- nod yr heriau hyn oedd rhoi ffocws cadarnhaol i bobl ifanc; cyfle i gael hwyl yn ddiogel, a’r cyfle i gael eu gwobrwyo am eu hymdrechion mewn ffordd a fyddai’n dod â budd enfawr i lawer yn ystod yr amseroedd anodd hyn

Summer Festival 2019

A biennial youth culture festival that attracts over 2000 people. A sharing of all the partners committed to youth support and development. A platform for youth arts as well as a position for intergenerational working and sharing.  Read more: HERE.

Gŵyl diwylliant ieuenctid bob dwy flynedd sy’n denu dros 2000 o bobl. Rhanniad o’r holl bartneriaid sydd wedi ymrwymo i gefnogi a datblygu ieuenctid. Llwyfan ar gyfer y celfyddydau ieuenctid yn ogystal â safle ar gyfer gweithio a rhannu rhwng cenedlaethau.

Lady Leshurr at Urban Circle's Summer Festival