The Circle – Y Cylch

Urban Circle is an independent youth arts charity based in Newport, South Wales. We engage, support and empower young people and communities. Through interconnected services and quality pre-selected partner organisations, Urban Circle is able to provide targeted and flexible services.

Mae Urban Circle yn elusen celfyddydau ieuenctid annibynnol wedi’i lleoli yng Nghasnewydd, De Cymru. Rydym yn ymgysylltu, cefnogi a grymuso pobl ifanc a chymunedau. Trwy wasanaethau rhyng-gysylltiedig a sefydliadau partner a ddewiswyd ymlaen llaw o safon, mae Urban Circle yn gallu darparu gwasanaethau hyblyg wedi’u targedu

Urban Circle Newport

Overview – Trosolwg

Urban Circle Newport is a fully constituted charity organisation based within Newport City Centre. We are one of the biggest youth initiatives outside of Council led Projects in South Wales.

Urban Circle first started life as Urban Circle Radio based in Pillgwenlly 13 years ago and we have had huge success in uniting the young people of Newport across many cultures, backgrounds and interests and allowed for endless possibilities to impact and positively effect lives.

Our Organisation aims to help build, promote and sustain constructive community relationships and individual capability for young people living in the different areas of Newport. Also, helping build relations between these young people in different communities, across a variety of platforms from performing arts to creative media (music, dance and multimedia).

Mae Urban Circle Casnewydd yn sefydliad elusennol wedi’i gyfansoddi’n llawn wedi’i leoli yng nghanol Dinas Casnewydd. Rydym yn un o’r mentrau ieuenctid mwyaf y tu allan i Brosiectau dan arweiniad y Cyngor yn Ne Cymru.

Dechreuodd Urban Circle fywyd fel Urban Circle Radio wedi’i leoli yn Pillgwenlly 13 mlynedd yn ôl ac rydym wedi cael llwyddiant ysgubol wrth uno pobl ifanc Casnewydd ar draws llawer o ddiwylliannau, cefndiroedd a diddordebau ac wedi caniatáu i bosibiliadau diddiwedd gael effaith gadarnhaol ar fywydau.

Nod ein Sefydliad yw helpu i adeiladu, hyrwyddo a chynnal perthnasoedd cymunedol adeiladol a gallu unigol i bobl ifanc sy’n byw yng ngwahanol ardaloedd Casnewydd. Hefyd, helpu i adeiladu perthnasoedd rhwng y bobl ifanc hyn mewn gwahanol gymunedau, ar draws amrywiaeth o lwyfannau o’r celfyddydau perfformio i’r cyfryngau creadigol (cerddoriaeth, dawns ac amlgyfrwng).

Opportunities for young people – Cyfleoedd i bobl ifanc

All of the Urban Circle Projects are rapidly becoming a beacon of hope for hundreds of young people. We provide them with an opportunity to develop and showcase their talents for the mutual benefit of local communities, whilst having fun in a creative and innovative environment.

It also directly impacts on reducing social exclusion, anti-social behaviour and increasing civic pride all through the application of youth work principles. At Urban Circle Newport, there is something for everyone; whatever their ability and level.

Mae pob un o’r Prosiectau Cylch Trefol yn prysur ddod yn ffagl gobaith i gannoedd o bobl ifanc. Rydyn ni’n rhoi cyfle iddyn nhw ddatblygu ac arddangos eu doniau er budd cymunedau lleol, wrth gael hwyl mewn amgylchedd creadigol ac arloesol.

Mae hefyd yn effeithio’n uniongyrchol ar leihau allgáu cymdeithasol, ymddygiad gwrthgymdeithasol a chynyddu balchder dinesig i gyd trwy gymhwyso egwyddorion gwaith ieuenctid. Yn Urban Circle Casnewydd, mae rhywbeth at ddant pawb; beth bynnag fo’u gallu a’u lefel.

Young people’s stories- Straeon pobl ifanc

Dan

The difference Urban Circle has made to my life is undeniable. I joined the team in a heat of the moment decision back in 2017 and I’m still so glad that I did. From the first Summerfest to all of the shutdowns and gigs, I’ve had an amazing time and learned so much, become far more confident and experienced and am so thankful to the team. There’s some great times ahead for everyone who joins.

Mae’r gwahaniaeth y mae Urban Circle wedi’i wneud i’m bywyd yn ddiymwad. Ymunais â’r tîm yng ngwres y penderfyniad eiliad yn ôl yn 2017 ac rwy’n dal mor falch fy mod wedi gwneud hynny. O’r Summerfest cyntaf i’r holl gaeadau a gigs, rydw i wedi cael amser anhygoel ac wedi dysgu cymaint, wedi dod yn llawer mwy hyderus a phrofiadol ac rydw i mor ddiolchgar i’r tîm. Mae yna amseroedd gwych o’n blaenau i bawb sy’n ymuno.

Corie-Mya

My journey with Urban Circle first started off when I signed up to work with the organisation to help plan and organise events for young people, this meant that I was attending a weekly meetings to discuss and share our ideas in order to plan each event at a time. We would all reason with each other and decide what roles were suitable for who. Whilst organising the events we all work together to make it enjoyable as possible for the young people and to make it an experience to never forget. The events I had volunteered at were summer fest, the Valentines shutdown and the Halloween shutdown. I feel like being apart of this organisation from a young age is such an amazing thing as no many young people get offered these experiences often. Through working with these organisations they also support you in any way to achieve your goals. They always put young people first and this is why I had agreed to being an official working member and am now Welsh translations officer for UCN and I cannot wait to see where my journey will take me.

Dechreuodd fy nhaith gyda Urban Circle gyntaf pan ymunais i weithio gyda’r sefydliad i helpu i gynllunio a threfnu digwyddiadau i bobl ifanc, roedd hyn yn golygu fy mod yn mynychu cyfarfodydd wythnosol i drafod a rhannu ein syniadau er mwyn cynllunio pob digwyddiad mewn a amser. Byddem i gyd yn ymresymu â’n gilydd ac yn penderfynu pa rolau a oedd yn addas ar gyfer pwy. Wrth drefnu’r digwyddiadau rydym i gyd yn gweithio gyda’n gilydd i’w gwneud yn bleserus â phosibl i’r bobl ifanc ac i’w gwneud yn brofiad i beidio byth ag anghofio. Y digwyddiadau roeddwn i wedi gwirfoddoli ynddynt oedd fest yr haf, cau’r Valentines a chau’r Calan Gaeaf. Rwy’n teimlo bod bod ar wahân i’r sefydliad hwn o oedran ifanc yn beth mor anhygoel gan nad oes llawer o bobl ifanc yn cael cynnig y profiadau hyn yn aml. Trwy weithio gyda’r sefydliadau hyn maen nhw hefyd yn eich cefnogi chi mewn unrhyw ffordd i gyflawni’ch nodau. Maen nhw bob amser yn rhoi pobl ifanc yn gyntaf a dyma pam roeddwn i wedi cytuno i fod yn aelod swyddogol o weithio ac rydw i bellach yn swyddog cyfieithu Cymru ar gyfer UCN ac ni allaf aros i weld lle bydd fy nhaith yn mynd â mi.

Shauna-Louise

I have been a part of Urban Circle for 4 years now, I started in the youth forum at a point in my life where I had little to confidence, finding it hard to speak to new people or have a say in group decisions. Within the first year I had gained so much confidence which allowed me to speak up during meetings and give my opinion on certain things regarding our events. I also gained some experience within administration throughout my first and second year with Urban Circle which has enabled me to get a well paid government job. I went from being a part of the Youth Forum to now being a trustee of the organisation and a member of the Urban Circle board and I am also studying for my Level 2 Youth Work qualification. I’m so grateful for all the help UCN have given me as I would not be where I am today without them.

Rwyf wedi bod yn rhan o Urban Circle ers 4 blynedd bellach, dechreuais yn y fforwm ieuenctid ar bwynt yn fy mywyd lle nad oedd gen i fawr o hyder, gan ei chael hi’n anodd siarad â phobl newydd neu gael dweud fy nweud mewn penderfyniadau grŵp. Yn ystod y flwyddyn gyntaf roeddwn wedi magu cymaint o hyder a ganiataodd imi godi llais yn ystod cyfarfodydd a rhoi fy marn ar rai pethau ynghylch ein digwyddiadau. Hefyd, enillais ychydig o brofiad ym maes gweinyddiaeth trwy gydol fy mlwyddyn gyntaf ac ail flwyddyn gyda Urban Circle sydd wedi fy ngalluogi i gael swydd â chyflog da gan y llywodraeth. Es i o fod yn rhan o’r Fforwm Ieuenctid i fod yn ymddiriedolwr y sefydliad ac yn aelod o’r bwrdd Urban Circle ac rwyf hefyd yn astudio ar gyfer fy nghymhwyster Gwaith Ieuenctid Lefel 2. Rydw i mor ddiolchgar am yr holl help mae UCN wedi’i roi i mi gan na fyddwn i lle rydw i heddiw hebddyn nhw.

Adam

I first joined Urban Circle when I was 15 years old and doing my sports leaders course- I wanted to be able to give young people the opportunity to do something positive, and get off the streets and into sports- And it went from that to Urban. I can honestly say urban brought me out of my shell when I needed it the most. They helped me perform at shows- the same shows that I had helped to plan with them such as Summer fest, Halloween and Valentines day shutdown and it’s that, that has boosted me to carry on making music to this day and I appreciate them so much.

Ymunais â Urban Circle gyntaf pan oeddwn yn 15 oed ac yn gwneud fy nghwrs arweinwyr chwaraeon – roeddwn i eisiau gallu rhoi cyfle i bobl ifanc wneud rhywbeth positif, a dod oddi ar y strydoedd ac i mewn i chwaraeon- Ac fe aeth o hynny i Urban . Gallaf ddweud yn onest mai trefol a ddaeth â mi allan o fy nghragen pan oedd ei angen arnaf fwyaf. Fe wnaethant fy helpu i berfformio mewn sioeau – yr un sioeau yr oeddwn i wedi helpu i’w cynllunio gyda nhw fel cau’r Haf, Calan Gaeaf a Dydd Sant Ffolant, a hynny yw, mae hynny wedi rhoi hwb imi barhau i wneud cerddoriaeth hyd heddiw ac rwy’n eu gwerthfawrogi gymaint .