Our Board of Trustees

My name is Deanna Henry,  I’m a mother of 4 and a grandmother of 5. As a successful business person who’s very hard working, punctual and target driven I bring my lived experiences to the team at Urban Circle. I have a very strong personality which enables me to communicate with people on many different levels.

I love helping young people no matter where they live in the world, so when my daughter Loren decided she would like a career in social science’s I encouraged her 100%. In her quest to empower young people to gain the tools needed in order to live and progress in the modern world. I feel Urban Circle Newport is a charity that is definitely a massive help to our young people.

Fy enw i yw Deanna Henry, rwy’n fam i 4 ac yn fam-gu i 5. Fel person busnes llwyddiannus sy’n gweithio’n galed iawn, yn brydlon ac wedi’i dargedu gan dargedau, rwy’n dod â’m profiadau byw i’r tîm yn Urban Circle. Mae gen i bersonoliaeth gref iawn sy’n fy ngalluogi i gyfathrebu â phobl ar sawl lefel wahanol.

Rydw i wrth fy modd yn helpu pobl ifanc waeth ble maen nhw’n byw yn y byd, felly pan benderfynodd fy merch Loren yr hoffai gael gyrfa mewn gwyddor gymdeithasol, fe wnes i ei hannog 100%. Yn ei hymgais i rymuso pobl ifanc i ennill yr offer sydd eu hangen er mwyn byw a symud ymlaen yn y byd modern. Rwy’n teimlo bod Urban Circle Casnewydd yn elusen sydd yn bendant yn help enfawr i’n pobl ifanc.

Peter is Chair of the Trustees of Urban Circle Newport. 

Before retiring in 2017 Peter had spent 43 years working with young people. For the first nine years of his career he worked as a teacher in Cardiff. In 1983 he moved to work for the YMCA in Newport. Among the projects he has worked on was the establishment of the YMCA Wales Community College-now part of Adult Learning Wales, the building and funding of the YMCA centre in Mendalgief Road, Newport and the organisation of a number of award-winning exchange projects with China and Georgia. Peter is Chair of Governors of Saint Michael’s RC primary school in Pill and a governor of a school in Cardiff. For many years he represented the United Kingdom in the Catholic Church’s youth music organisation, which holds youth music festivals every two years all around the world. 

Peter is committed to supporting diverse and inclusive musical educational experiences for all young people. His favourite music is jazz, blues, bluegrass and opera.    

Peter yw Cadeirydd Ymddiriedolwyr Urban Circle Casnewydd.

Cyn ymddeol yn 2017 roedd Peter wedi treulio 43 mlynedd yn gweithio gyda phobl ifanc. Am naw mlynedd gyntaf ei yrfa bu’n gweithio fel athro yng Nghaerdydd. Yn 1983 symudodd i weithio i’r YMCA yng Nghasnewydd. Ymhlith y prosiectau y mae wedi gweithio arnynt oedd sefydlu Coleg Cymunedol YMCA Cymru – sydd bellach yn rhan o Ddysgu Oedolion Cymru, adeiladu ac ariannu canolfan YMCA yn Mendalgief Road, Casnewydd a threfnu nifer o brosiectau cyfnewid arobryn gyda China a Georgia. Mae Peter yn Gadeirydd Llywodraethwyr ysgol gynradd RC Saint Michael yn Pill ac yn llywodraethwr ysgol yng Nghaerdydd. Am nifer o flynyddoedd bu’n cynrychioli’r Deyrnas Unedig yn sefydliad cerddoriaeth ieuenctid yr Eglwys Gatholig, sy’n cynnal gwyliau cerddoriaeth ieuenctid bob dwy flynedd ledled y byd.

Mae Peter wedi ymrwymo i gefnogi profiadau addysgol cerddorol amrywiol a chynhwysol i bob person ifanc. Ei hoff gerddoriaeth yw jazz, blues, bluegrass ac opera.

I have been a part of Urban Circle for 4 years now, I started in the youth forum at a point in my life where I had little to no confidence, finding it hard to speak to new people or have a say in group decisions. Within the first year I had gained so much confidence which allowed me to speak up during meetings and give my opinion on certain things regarding our events. I also gained some experience within administration throughout my first and second year with Urban Circle which has enabled me to get a well paid government job.

I went from being a part of the Youth Forum to now being a trustee of the organisation and a member of the Urban Circle board and I am also studying for my Level 2 Youth Work qualification. I’m so grateful for all the help UCN have given me as I would not be where I am today without them.

Rwyf wedi bod yn rhan o Urban Circle ers 4 blynedd bellach, dechreuais yn y fforwm ieuenctid ar bwynt yn fy mywyd lle nad oedd gen i fawr o hyder, gan ei chael hi’n anodd siarad â phobl newydd neu gael dweud fy nweud mewn penderfyniadau grŵp. Yn ystod y flwyddyn gyntaf roeddwn wedi magu cymaint o hyder a ganiataodd imi godi llais yn ystod cyfarfodydd a rhoi fy marn ar rai pethau ynghylch ein digwyddiadau. Hefyd, enillais ychydig o brofiad ym maes gweinyddiaeth trwy gydol fy mlwyddyn gyntaf ac ail flwyddyn gyda Urban Circle sydd wedi fy ngalluogi i gael swydd â chyflog da gan y llywodraeth.

Es i o fod yn rhan o’r Fforwm Ieuenctid i fod yn ymddiriedolwr y sefydliad ac yn aelod o’r bwrdd Urban Circle ac rwyf hefyd yn astudio ar gyfer fy nghymhwyster Gwaith Ieuenctid Lefel 2. Rydw i mor ddiolchgar am yr holl help mae UCN wedi’i roi i mi gan na fyddwn i lle rydw i heddiw hebddyn nhw

I’m Mick Conroy and I am the Course Leader and one of the Senior Lecturers on the BA Youth & Community Work professionally qualifying programme (JNC) at the University of South Wales. I am also a JNC Qualified youth worker with more than 30 years’ experience working with young people in the community.

Currently involved in the training and education of those working with young people, I have been involved in the design, development, and delivery of training programmes for youth workers on a national and international level. I firmly believe in education as the route to progression and success for young people and am excited to be involved in Urban Circle’s ‘Power of Education’ team. 

Mick Conroy ydw i a fi yw Arweinydd y Cwrs ac un o’r Uwch Ddarlithwyr ar raglen gymhwyso broffesiynol (BA) JNC ym Mhrifysgol De Cymru. Rwyf hefyd yn weithiwr ieuenctid Cymwysedig JNC gyda mwy na 30 mlynedd o brofiad yn gweithio gyda phobl ifanc yn y gymuned.

Ar hyn o bryd yn ymwneud â hyfforddi ac addysg y rhai sy’n gweithio gyda phobl ifanc, bûm yn ymwneud â dylunio, datblygu a darparu rhaglenni hyfforddi ar gyfer gweithwyr ieuenctid ar lefel genedlaethol a rhyngwladol. Rwy’n credu’n gryf mewn addysg fel y llwybr at ddilyniant a llwyddiant i bobl ifanc ac rwy’n gyffrous i fod yn rhan o dîm ‘Power of Education’ Urban Circle.